Zarządzenia Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 7/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia Zasad sporządzania rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 7/2013

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. J. Lompy w Lubszy

z dnia 28 listopada 2013r.

 

 

 

w sprawie:  określenia  Zasad sporządzania rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych

 

Na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009.157.1240) w szczególności art. 44 ust. 3:

2. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907):

  

Zarządzam

 

§ 1

 

Określenie zasad udzielania zamówień publicznych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 7/2013

                                                                                                                                     Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki z dnia 28 listopada 2013 r.

 

 

ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 

§ 1.

 

1. Sprawozdanie sporządza się z całkowitych wartości umów zawartych w roku, którego sprawozdanie dotyczy, również w przypadku, gdy umowy nie zostały jeszcze w całości wykonane i nie wydatkowano całych kwot, na jakie zostały zawarte umowy.

2. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony, za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonania zamówienia.

3. Sprawozdanie obejmuje umowy realizowane ze środków przekazywanych przez

dysponenta wyższego stopnia jak i ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki.

§ 2.

 

Rejestracji na potrzeby sporządzenia sprawozdania rocznego ze zrealizowanych umów w danym roku kalendarzowym, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro, dokonuje wyznaczony pracownik.

 

§ 3.

 

Sporządzone sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych przez jednostkę, po podpisaniu przez kierownika jednostki podlega przekazaniu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną w terminie do dnia    

01 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zasad

 

 

Zestawienie wykonania wydatków w ……………………… roku

 

 

§

Klasyfikacja w zakresie zamówień publicznych

Nazwa wystawcy

Nr faktury

Faktyczne wykonanie

 

 

Wartość brutto

Wartość netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zasad

 

 

Zestawienie wykonania wydatków w ……………………… roku

 

 

§

budżetowy

Klasyfikacja w zakresie zamówień publicznych

CPV

Faktyczne wykonanie

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Wartość bruttu

Wartość netto

Wartość bruttu

Wartość netto

Wartość bruttu

Wartość netto

Wartość bruttu

Wartość netto

Wartość bruttu

Wartość netto

Wartość bruttu

Wartość netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§

budżetowy

Klasyfikacja w zakresie zamówień publicznych CPV

Faktyczne wykonanie

lipiec

sierpień

wrzesień

Październik

listopad

Grudzień

Wartość bruttu

Wartość netto

Wartość bruttu

Wartość netto

Wartość bruttu

Wartość netto

Wartość bruttu

Wartość netto

Wartość bruttu

Wartość netto

Wartość bruttu

Wartość netto

                           

 

Razem – rubryka na końcu

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2014 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kita
Ilość wyświetleń: 1133
30 stycznia 2014 13:37 (Ewa Kita) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)