Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenie 6/2010 REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy

                                      Zarządzenie 6/2010

 

REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy

 

                                                                           I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień  o wartości szacunkowej zamówienia do 14.000 euro.
 2. Zamówienia o wartości do kwoty 14.000 euro, wyrażonej w złotych, zgodnie z art. 4  pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą pzp, zwolnione są z obowiązku stosowania przepisów tej ustawy,  jednakże do tych zamówień należy stosować  zasady określone
  w niniejszym Regulaminie.

3.   Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

      a)         cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. l pkt. l ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz.1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302),

      b)         dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu,

      c)         usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,

      d)        robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego,

      e)         Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się
o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,

f)                  Zamawiającym - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. J. Lompy w Lubszy

g)                 wartość zamówienia - jest to całkowite szacunkowe wynagrodzenie  wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego
z należytą starannością,

h)                 zamówieniach - należy przez to rozumieć odpłatne zakupy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub ro­boty budowlane, o wartości poniżej 14 000 euro, dokonywane na podstawie faktury, zlecenia lub umowy, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, zwane dalej zamówieniami,

i)                   Regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości poniżej 14 000 euro.

j)                   wartości 14.000 euro- oznacza to wyrażoną w złotych równowartość  kwoty 14.000 euro,o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy pzp.

k)                 najkorzystniejszej ofercie- należy przez to rozumieć  ofertę, która zapewnia najtańsze wykonanie przedmiotu zamówienia po zsumowaniu ceny oraz innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia np. koszt transportu, eksploatacji w okresie użytkowania itp.

 

 

II

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

 

§ 2

Zasady ogólne

 

 1. Zamówień      dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w granicach wydatków,      które zostały ujęte w uchwale budżetowej oraz z zachowaniem zasad :

            a)  celowości - co oznacza , że zamówienie w danym czasie jest niezbędne,

b) gospodarności - co oznacza , że zamówienie zostało dokonane w sposób oszczędny, racjonalny z zapewnieniem uzyskania najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów,

c) legalności - co oznacza , że udzielenie zamówienia  nie jest sprzeczne z przepisami prawa,

d) wyboru najkorzystniejszej oferty- należy przez to rozumieć wybór oferty, która       zapewnia najtańsze wykonanie przedmiotu zamówienia po zsumowaniu ceny oraz innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia np. koszt transportu, eksploatacji w okresie użytkowania itp.

 1. Dla zamówień określonych w art. 67 ust. 3 pkt 1      ustawy pzp (dostawy wody
       i odprowadzanie ścieków, dostawy energii, gazu, ciepła, powszechne usługi      pocztowe, usługi przesyłowe energii elektrycznej, ciepła i paliw      gazowych), których wartość nie przekracza wartości 14.000 euro, nie mają zastosowania      zasady Regulaminu, zamówienia udziela się jedynemu wykonawcy świadczącemu      przedmiotową dostawę lub usługę.
 2. Decyzję w sprawie zakupu dostawy, usługi lub      roboty budowlanej podejmuje Dyrektor Szkoły.
 3. Postępowanie       w sprawie wyłonienia Wykonawcy zamówienia prowadzi pracownik      merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia na podstawie ustnego      polecenia służbowego.

 

§ 3

Ustalenie wartości zamówienia

 

 1. Przystępując do udzielenia zamówienia , pracownik      merytorycznie odpowiedzialny za jego realizację ma obowiązek ustalenia      jego wartości z należytą starannością.
 2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty      budowlane, dostawy i usługi, to zamówienia należy udzielić na ten zakup,      którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
 3. Jeżeli      zamówienie obejmuje dostawę i instalację danego dobra lub rzeczy, to      zamówienia należy udzielić na dostawę.
 4. Jeżeli      zamówienie obejmuje roboty budowlane i dostawy, które są niezbędne do ich      wykonania, to zamówienia należy udzielić na roboty budowlane.
 5. Jeżeli      zamówienie obejmuje usługi i roboty budowlane niezbędne do ich wykonania,      to zamówienia należy udzielić na usługę.
 6. Przy      ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, należy dokonać analizy kilku      przesłanek, do których poza wartością zamówienia należy zaliczyć: rodzaj      zamówienia, powtarzalność w skali roku budżetowego, inne okoliczności      warunkujące zasadność wyłączenia wydatku środków publicznych, jako      zamówienie o wartości do 14. 000 euro. Oznacza to, że wartość      zamówienia nie stanowi jedynego i wystarczającego uzasadnienia wyłączenia,      a Zamawiający powinien wykazać, iż jego działanie wynikające np. ze      względów organizacyjnych czy ekonomicznych, nie narusza art. 32 ust. 2      ustawy pzp, dotyczącego zakazu dzielenia zamówienia na części oraz      zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy pzp.
 7. Do określenia      wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane podstawę stanowi      aktualny kosztorys inwestorski lub wstępna wycena robót.
 8. Przy      wycenie wartości szacunkowej usług można wykorzystać ceny jednostkowe, np.      ceny roboczogodziny, ceny wozokilometra, lub porównać planowane zamówienie      do wykonanych już zamówień o podobnym zakresie.
 9. Ustalenie      wartości danego zamówienia  na      kolejny rok budżetowy lub na kolejnych 12 miesięcy, może być      przeprowadzone na podstawie udzielonych zamówień tego samego rodzaju w      poprzednim roku budżetowym lub poprzednich 12 miesiącach

 

§ 4

Zamówienia,  których wartość nie przekracza 20. 000 zł

 

 1. Postępowanie      w sprawie wyboru Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej 20. 000      zł prowadzi pracownik merytorycznie odpowiedzialny za jego realizację na      podstawie ustnego polecenia służbowego, ponosząc  odpowiedzialność w tym zakresie.
 2. Ustalenie wartości zamówienia może nastąpić po      rozeznaniu cen rynkowych telefonicznie lub wykorzystując katalogi, cenniki      , foldery i strony internetowe.
 3. Zamówienia      o wartości do 20.000 zł mogą być realizowane po negocjacjach  z jednym Wykonawcą.
 4. Nie      jest konieczna forma pisemna dokonania zamówienia, jeżeli zamówienie      dotyczy dostaw. Podstawą udokumentowania zamówienia będzie faktura opisana      przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za udzielenie tego      zamówienia.
 5. Jeżeli      zamówienie będzie dotyczyć wykonania usługi lub roboty budowlanej,      podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia będzie zlecenie, wg wzoru      stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, na podstawie którego Wykonawca      wystawi fakturę.
 6. Wyłonienie      Wykonawcy zamówienia o wartości szacunkowej do 20.000 zł oraz realizacja      tego zamówienia może nastąpić w oparciu o zasady określone w § 5 lub § 6.

 

§ 5

Zamówienia, których wartość przekracza 20.000 zł a nie przekracza 30.000 zł

 

 1. W      przypadku zamówień o wartości powyżej 20.000 zł i nie przekraczającej      kwoty 30.000 zł,  pracownik      merytorycznie odpowiedzialny za jego realizację wszczyna postępowanie,      zapraszając do składania ofert co      najmniej trzech  Wykonawców      prowadzących  działalność      stanowiącą  przedmiot zamówienia.
 2. Ustalenie wartości zamówienia może nastąpić po      rozeznaniu cen rynkowych telefonicznie lub wykorzystując katalogi, cenniki,      foldery i strony internetowe a dla robót budowlanych przez sporządzenie      wstępnej wyceny robót lub kosztorysu inwestorskiego.
 3. Zaproszenie      do składania ofert Zamawiający kieruje telefonicznie pod warunkiem      sporządzenia notatki służbowej z rozmowy lub na piśmie, drogą pocztową,      pocztą elektroniczną, za pomocą faksu lub w drodze bezpośredniego      doręczenia.
 4. Wykonawcy      składają oferty w formie pisemnej.
 5. Dopuszcza      się możliwość negocjacji ceny oferty.
 6. Nie      jest konieczna forma pisemna dokonania zamówienia, jeżeli zamówienie      dotyczy dostaw. Podstawą udokumentowania takiego zamówienia będzie faktura      opisana przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za udzielenie tego      zamówienia.
 7. Jeżeli      zamówienie dotyczy wykonania usługi lub roboty budowlanej, podstawą      udokumentowania udzielenia zamówienia jest umowa zawarta pomiędzy      Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta została wybrana za      najkorzystniejszą.
 8. Jeżeli      w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta to decyzję o jej wyborze      podejmuje kierownik zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach.
 9. Przeprowadzenie      postępowania pracownik dokumentuje na druku stanowiącym załącznik nr 2 do      Regulaminu. Prawidłowość przeprowadzenia postępowania oraz wybór      najkorzystniejszej oferty potwierdza kierownik komórki organizacyjnej.
 10. Wyłonienie      Wykonawcy zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 20.000 zł a      nie przekraczającej 30.000 zł oraz realizacja tego zamówienia może      nastąpić w oparciu
       o zasady określone w § 6.

 

§ 6

Zamówienia, których wartość przekracza 30 000 zł a nie przekracza 14 000 euro

   

 1. W przypadku zamówień o wartości powyżej 30.000 zł i nie przekraczającej kwoty 14.000  euro pracownik merytorycznie odpowiedzialny za jego realizację wszczyna postępowanie, zapraszając do składania ofert taką liczbę Wykonawców ( nie mniej niż czterech), prowadzących  działalność stanowiącą  przedmiot zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 2. Ustalenie wartości zamówienia może nastąpić po rozeznaniu cen rynkowych telefonicznie lub wykorzystując katalogi, cenniki , foldery i strony internetowe a dla robót budowlanych przez sporządzenie wstępnej wyceny robót lub kosztorysu inwestorskiego.
 3. Zaproszenie do składania ofert Zamawiający kieruje na piśmie, drogą pocztową, pocztą elektroniczną, za pomocą faksu lub w drodze bezpośredniego doręczenia. Ponadto ogłoszenie o możliwości składania ofert na wykonanie usługi lub roboty budowlanej należy  umieścić na stronie internetowej Zamawiającego, co najmniej przez okres 7 dni przed terminem składania ofert. Wzór ogłoszenia określony jest
  w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 4. Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
 6. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny oferty.
 7. Podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia na usługi, roboty budowlane lub dostawy jest umowa, podpisana pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą.
 8.  Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta to decyzję o jej wyborze podejmuje kierownik zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach.
 9. Przeprowadzenie postępowania pracownik dokumentuje na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Prawidłowość przeprowadzenia postępowania oraz wybór najkorzystniejszej oferty potwierdza Dyrektor ZEAS.

 

 

§ 7

 

Dopuszcza się możliwość odstąpienia za pisemną zgodą Dyrektora zamawiającego od zasad opisanych w § 5 i § 6, i dokonania zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (krótki termin realizacji zamówienia, zadania o specjalistycznym charakterze, ograniczona liczba wykonawców).

                                                                                                                          

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2                                                                                             

 

                                                                            

                                                         N O T A T K A

 

z dnia .................................. w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 14.000 euro,
tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   na podstawie art. 4 pkt 8 (t.j. Dz. U. z 2006 roku nr 164, poz. 1163  ze zmianami).

 

.................................................................................................................................................

                                                         opis przedmiotu zamówienia

 

1. Szacunkowa wartość zamówienia (netto):…………………

 

2. Kryteria wyboru: ………………………………………………………………….

 

٭3. Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej od………..do………..

 

4. Wykonawcy zaproszeni do  złożenia oferty :

l.p.

           dane Wykonawcy

data złożenia oferty

cena(zł)

(brutto)

         uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informacja o prowadzonych negocjacjach………………………………………....................

…………………………………………………………………………………………………..

 

6. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym :…………………………………………………………….,

                                                                                 nazwa Wykonawcy

cena netto…………..zł, brutto…………..zł, słownie…………………………………………...

 

7.Postępowanie unieważniono ponieważ…………………………………..................................

                                                                               wykazać powody

…………………………………………………………………………………………………..

 

8.Środki zabezpieczone w budżecie-  dział : ..............   rozdział..............paragraf:…………….

w kwocie ....................................zł

           

                                                            

Sporządził: …………………………………….

     podpis pracownika prowadzącego postępowanie             

                                                                          

          

  AKCEPTUJĘ:                                                       POTWIERDZAM:

                                                

………………………………………….             ……………………………………………                                             

          podpis Dyrektora ZEAS                                                               podpis Głównego Księgowego

 

٭dotyczy zamówienia o wartości powyżej 20.000zł.

 

                                                                                                             Załącznik nr 1

 

 

 

              ZLECENIE nr………….

wykonania usługi/roboty budowlanej

z dnia………………..

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY (nazwa i adres)
 2.  WYKONAWCA: (nazwa, adres, nr dow. osob. lub nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej)
 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: (opis przedmiotu zamówienia)
 4. TERMIN WYKONANIA: (data odbioru ostatecznego lub daty odbiorów częściowych jeżeli czynności mają być świadczone sukcesywnie)
 5.  WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.
 6. Za wykonane czynności WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie w wysokości: (zgodnie z załączoną szacunkową kalkulacją: ……, netto, brutto)
 7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na konto WYKONAWCY nr: ………………………………………………………………...

w ciągu……………dni od daty otrzymania faktury/rachunku i podpisania przez  protokołu odbioru usługi/roboty.

 1. Uwagi……………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Lubsza, …………….                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

                            data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy informuje, że są przyjmowane  oferty na wykonanie:

…………………………………………………………………………………………………

                                                                    opis zamówienia

…………………………………………………………………………………………………

Termin składania ofert:………………………………………………………………………..

Miejsce składania ofert:………………………………………………………………………...

Forma składania ofert:…………………………………………………………………………

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są :………………………………..

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dyrektor Szkoły
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2012 23:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kita
Ilość wyświetleń: 5263
04 kwietnia 2012 23:32 (Ewa Kita) - Dodanie dokumentu.